Seneste nytNedenfor vises seneste
meddelelser og nyheder


Referat af Generalforsamling
Dato: 23-06-2021
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 18. juni 2021 kl. 9:30 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen: 

04-06-2021 Generalforsamlingsindkaldelse

04-06-2021 Selskabets Årsrapport for 2020

18-06-2021 Generalforsamlingsreferat

Generalforsamling afholdes 18. juni 2021
Dato: 04-06-2021
Ordinær generalforsamling afholdes 18. juni 2021.

Se indkaldelse og nærmere oplysninger under fanen “Generalforsamling”.

Generalforsamling i foråret 2021
Dato: 20-04-2021
Pga. situationen omkring Covid-19 er datoen for generalforsamlingen i foråret 2021 endnu ikke fastlagt.

Generalforsamlingen bliver indvarslet med 14 dages varsel her på hjemmesiden under fanen “Generalforsamling”, når datoen er fastlagt.

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2020
Dato: 18-03-2021
Alle aktionærer modtager i marts 2021 brev fra Dani Invest A/S med oplysninger til indskrivning i selvangivelsen for år 2020. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dani Invest A/S har indberettet handler i år 2020 og aktiebeholdning pr. 31.12.2020 til SKAT, og indberetningen fremgår under fanen “Skatteoplysninger” i TastSelv på SKAT.dk.

SKAT beregner ikke automatisk beløb til Rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, og derfor skal du selv indtaste beløbet på skat.dk.

Sådan investerer vi
Dato: 18-03-2021
Dani Invest A/S er en virksomhed rettet mod investorer, der ønsker at investere langsigtet. Dani Invest invester i aktier og ejendomsrelaterede investeringer, idet vi tror på, at ejendomme og jord er blandt det mest værdifaste på lang sigt.

Under hensyntagen til Dani Invest´s størrelse og behov for risikospredning, har ledelsen valgt primært at investere i ejendomme via andre ejendomsselskaber. Vi har bl.a. gennem besiddelse af aktier for cirka 12 mio.kr. i ejendomsselskabet Jeudan, en eksponering på cirka 22 mio. kr. i ejendomsmarkedet.

At man har en eksponering i ejendomsmarkedet betyder, at man udover driftsindtjeningen, påvirkes af prisudviklingen på fast ejendom. En eksponering på 20 mio.kr. giver en resultatpåvirkning på 2 mio.kr, såfremt priserne ændrer sig 10 %. Det være sig opadgående eller nedadgående.

Herudover er formuen i Dani Invest A/S investeret i erhvervsudlån og projektfinansiering af ejendomsprojekter, hvor Dani Invest A/S har finansieret den del af ejendommene, som ikke finansieres via realkreditlån. Disse ejendomsprojekter ejes ofte af ejerne, som opnår skattemæssige fordele via afskrivninger på ejendommene. Covid-19 krisen påvirker ikke direkte vores udlån, men følgevirkninger kan får indflydelse på betalingsdygtigheden hos vores låntagere pga. ændringer i handelsmønstre mv.

Vi har stigende fokus på, at der ved investering indtænkes miljøbelastning og parathed til en fremtid med øget fokus på nedbringelsen af CO2-udledning. De politiske udmeldinger og målsætninger indikerer, at CO2-udledning kommer til at få væsentlig fokus fremover, hvis reduktionerne skal gennemføres inden for de planlagte tidsrammer.

Sammen med ovennævnte investeringer, har selskabet aktiebeholdninger i børsnoterede selskaber, bl.a. Danske Bank, Bavarian Nordic, G4S, Green Mobility og Jeudan A/S.

Alle investeringer indebærer risici, og det gør vores investeringer også. Vi gør vort bedste for at opnå et attraktivt afkast af investeringerne, samtidigt med at vi har fokus på risikostyring. Vi ønsker at udvide vore investeringer, og har via selskabets egenkapital adgang til også at opnå finansiering på attraktive vilkår.

Via belåning af vores aktier og udlån, søger vi i fremtiden et øget forretningsomfang i form af flere og større erhvervs- og ejendomsudlån og -investeringer, ligesom vi er villige til at påtage os mere risici, såfremt afkastudsigterne modsvarer risiciene.

Indtil vi er på den anden side af Covid-19 krisen, ønsker vi dog at holde en lav gældsgrad i selskabet pga. usikkerhederne omkring Covid-19´s følgevirkninger i samfundsøkonomien.

Forventet resultat på på 2,1 mio. kr. for år 2020
Dato: 08-02-2021
For regnskabsåret 2020 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 2,1 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 2,8 % i forhold til primo egenkapitalen.

Ledelsen anser resultatet for skuffende, idet resultatet ligger under selskabets målsætning. Årsagen er især, at selskabets aktiebeholdning har klaret sig dårligere end markedsgennemsnittet. Særligt bankaktier og aktier i Jeudan og G4S har haft skuffende kursudvikling i år 2020.

Årsrapporten for 2020 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2021. Tidspunktet vil blive fastsat under hensyn til forsamlingsforbuddet og øvrig regulering vedr. COVID19.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2020 investeringer på cirka 90 mio.kr. og en gæld på cirka 6 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 22,9 mio.kr. og udgør således cirka 25 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Kapitalforhøjelse registreret i Erhvervsstyrelsen
Dato: 25-11-2020
Kapitalforhøjelsen er nu fuldt indbetalt, og bestyrelsen takker aktionærer, som har tegnet nye aktier og dermed medvirket til at øge kapitalgrundlaget i Dani Invest A/S.

Dani Invest A/S har dags dato registreret kapitaludvidelsen i Erhvervsstyrelsen, og aktionærer modtager herefter bekræftelse på indskrivning af nye aktier i aktiebogen.

Kapitaludvidelse fuldtegnet
Dato: 18-11-2020
Dani Invest A/S meddeler herved, at kapitaludvidelsen besluttet 02-11-2020 er blevet fuldtegnet ved tegningsperiodens udløb 17-11-2020. Dani Invest tilføres via kapitaludvidelsen i alt 10,5 mio.kr som anvendes til gældsnedbringelse og aktivitetsudvidelse.

Aktionærer, som har tegnet nye aktier, får via mail den 20-11-2020 meddelelse om antal tildelte aktier sammen med indbetalingsanvisning. Betaling for nytegnede aktier skal ske til Dani Invest senest den 23-11-2020.

Når kapitaludvidelsen er indbetalt til selskabet, registreres kapitaludvidelsen af bestyrelsen i Erhvervsstyrelsen, og aktionærer modtager herefter bekræftelse på registeringen af nye aktier i aktiebogen.

Kapitaludvidelse med fortegningsret for aktionærer
Dato: 02-11-2020
Bestyrelsen i Dani Invest A/S har den 02-11-2020 beslutet at udvide aktiekapitalen med nominelt DKK 8.045.000 med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Kapitaludvidelsen sker i henhold til bemyndigelsen i Dani Invest A/S´s vedtægter § 15, som en kapitaludvidelse med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, der alle får mulighed for at tegne 2 nye aktier for hver aktie, som de ejer ved dagens ophør den 02-11-2020. Nye aktier tegnes til kurs 130, og der henvises til samlet beskrivelse af vilkår i kapitalforhøjelsesmeddelelse af 02-11-2020, der kan læeses som PDF-fil via link nedenfor.

Aktionærer, som ønsker at udnytte deres fortegningsret til at erhverve nye aktier, skal sikre, at deres tegningsordrer er Dani Invest ihænde senest den 17-11-2020 kl. 16:00.

Den fulde kapitalforhøjelsesmeddelelse med vilkår, tegningsfrister og tegningsblanketter samt seneste årsrapport kan hentes via link nedenfor.

Klik her for at hente kapitalforhøjelsesmeddelelse af 02-11-2020 med tegningsblanket

Klik her for Årsrapport for 2019

Referat af Generalforsamling
Dato: 12-06-2020
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 09. juni 2020 kl. 9:30 på selskabets adresse.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

24-05-2020 Generalforsamlingsindkaldelse
24-05-2020 Årsrapport for 2019
09-06-2020 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2019
Dato: 25-02-2020
Alle aktionærer modtager i marts 2020 brev fra Dani Invest A/S med oplysninger til indskrivning i selvangivelsen for år 2019. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dani Invest A/S indberetter handler og aktiebeholdning ultimo året til SKAT, og indberetningen fremgår under fanen “Skatteoplysninger” i TastSelv på SKAT.dk.

SKAT beregner ikke automatisk beløb til Rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, og derfor skal du selv indtaste beløbet på skat.dk.

Forventet resultat på på 1,5 mio. kr. for år 2019
Dato: 03-02-2020
For regnskabsåret 2019 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 1,5 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på cirka 2 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt, selv om det bemærkes, at resultatet ligger under selskabets målsætning.

Årsrapporten for 2019 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2020.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2019 investeringer på cirka 73 mio.kr. og en gæld på cirka 2 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 21,8 mio.kr. og udgør således cirka 30 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Aktiehandel er igen muligt
Dato: 11-06-2019
Efter OTC-listen lukkede i november 2018, har Dani Invest A/S i det seneste halve år ikke kunnet anvise en handelsmulighed for aktier i selskabet.

Efter forelæggelse for Finanstilsynet, har vi nu fået accept på, at DEP Invest A/S, som er selskabets kapitalforvalter, nu kan foretage en matching af køb og salg af aktier efter samme principper som OTC-listen anvendte.

Ordningen stiller krav om, at køberne overholder finanstilsynets regler for investorer og mindsteinvestering.

Du kan læse mere om aktiehandel på ved at klikke her.

Referat af Generalforsamling
Dato: 27-05-2019
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 20. maj 2019 kl. 10:30 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

04-05-2019 Generalforsamlingsindkaldelse
04-05-2019 Årsrapport for 2018
20-05-2019 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2018
Dato: 15-01-2019
Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2018 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dani Invest A/S og OTC-listen indberetter handlerne til SKAT, og indberetningen fremgår under fanen “Skatteoplysning” i TastSelv på SKAT.dk.

Det er usikkert om SKAT automatisk kan opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.
Vi anbefaler derfor, at man anvender beregningsskemaet lige nedenfor og beregner sit beløb til selvangivelsen. Herefter tjekkes om dette beløb allerede fremgår i rubrik 38, når selvangivelsen bliver tilgængelig på SKAT.dk. Ellers skal det tastes manuelt i rubrik 38.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2018 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningsskema for indkomstår 2018

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2018, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2017, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Forventet underskud på på 3,1 mio.kr. for år 2018
Dato: 02-01-2019
For regnskabsåret 2018 forventer Dani Invest A/S et underskud på cirka 3,1 mio. kr. svarende til tab på egenkapitalen på lidt over 4 %.

Ledelsen anser resultat for utilfredsstillende. Selskabet havde i 1. halvår 2018 et acceptabelt aktiehalvår, som desværre blev ødelagt af store tab i 2. halvår 2018 på værdipapirbeholdningen, idet især tab på bankaktier har bidraget til samlede kurstab på børsnoterede aktier på 4,8 mio.kr.

Årsrapporten for 2018 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2019.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2018 investeringer på cirka 72 mio.kr. og en gæld på cirka 2 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 20 mio.kr. og udgør således cirka 28 % af investeringerne. Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning.

Aktiehandel gennem OTC-listen ophører 14-11-2018
Opdateret: 08-12-2018
Dani Invest A/S har i dag fået medddelelse om, at Københavns Andelskasse, som ejer OTC-listen, lukker aktiehandelsplatformen den 14-11-2018.

Det betyder, at aktionærer i Dani Invest A/S fremover ikke kan handle aktier gennem OTC-listen.dk www.otc-listen.dk

Lukningen skyldes, at Københavns Andelskasse er kommet under kontrol af Finanstilsynet pga. hvidvask m.v. og ukontrolleret kreditgivning, og at aktiveteterne derfor afvikles.

Dani Invest A/S vil nu søge efter alternative handelsplatforme, hvorigennem selskabets aktier kan optages til handel.

Der forventes en afklaring inden for 12 måneder.

Ønsker du at handle gennem OTC inden den 14-11-2018 bør du straks kontakte OTC, da afvikling af handler oftest tager 2-3 dage. Se mere på www.otc-listen.dk

Efter den 14-11-2018 kan du også kontakte os, idet vi søger at formidle salg af aktier, idet omfang vi kan skaffe købere til aktierne. Vi kan dog ikke garantere til at kunne finde købere til aktierne, hvis der kommer et større antal salgsønsker. Er du interesseret i at købe aktier, er vi meget interesseret i at høre fra dig, så vi kan optage dig på vor liste over interesserede købere.

Forventet resultat på 2,4 mio.kr. for år 2017
Dato: 09-02-2018
For regnskabsåret 2017 forventer Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 2,4 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 3,4 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet havde i 1. halvår 2017 et godt aktiehalvår, som desværre blev ødelagt af tilsvarende tab i 2. halvår 2017 på værdipapirbeholdningen.

Årsrapporten for 2017 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2018.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2017 investeringer på cirka 75 mio.kr. og en gæld på cirka 2 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 35 mio.kr. og udgør således cirka halvdelen af investeringerne. Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning.

Forventet resultat på 3,2 mio.kr. for år 2016
Dato: 25-01-2017
For regnskabsåret 2016 forventer Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 3,2 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 4,8 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet havde i 1. halvår 2016 et betydeligt tab på værdipapirbeholdningen. Dette tab er blevet vendt til et mindre overskud for helåret, idet udviklingen i især bankaktier har været positiv i 2.halvår 2016.

Årsrapporten for 2016 vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2017.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2016 investeringer på cirka 74 mio.kr. og en gæld på cirka 4 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 40,6 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning.

Forventet resultat på 1,3 mio.kr. for år 2015
Dato: 15-01-2016
For regnskabsåret 2015 forventer ledelsen i Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 1,3 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 2,0 %.

Ledelsen anser ikke resultat for tilfredsstillende. Selskabet forventer i 2. halvår 2015 at realisere et tab på 3,9 mio.kr., hvilket skyldes kurstab på selskabets beholdning af værdipapirer.

Årsrapporten for 2015 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som bliver afholdt i foråret 2016.

Dani Invest A/S er et solidt selskab med investeringer på cirka 73 mio.kr. og en gæld på cirka 6 mio.kr. pr. 31.12.2015. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 45,5 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning. Nedenfor kan hentes en oversigt over aktiebeholdningen pr. 31.12.2015.

Udviklingen i de første 2 uger af 2016 har været meget negativ på fondsbørserne, og selskabet har i de 2 første uger af 2016 haft urealiserede tab på selskabets aktiebeholdning på cirka 3,5 mio. kr.

Selskabets aktier noteres på OTC-listen fra 15. marts 2013
Dato: 16-11-2012
Dani Invest A/S har indgået aftale med OTC-listen om, at aktier i Dani Invest A/S fra den 15. marts 2013 noteres på OTC-listen. Det betyder, at køb og salg af aktier i Dani Invest A/S fra 15. marts 2013 vil kunne ske via OTC-listen. Handlen vil foregå ved, at købs- og salgsinteressen i Dani Invest aktierne vil blive matchet via OTC-listen. OTC-listen har et samarbejde med en fondsmægler, som vil forestå den efterfølgende afvikling af handlen.

Inden handlen starter i marts 2013, vil Dani Invest her på hjemmesiden indlægge vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg. Henvendelse til OTC-listen om afgivelse af købs- og salgsordre kan ikke ske før den 15. marts 2013.

OTC-listen findes på internettet under www.otc-listen.dk

Beskatning som skattefri investeringsselskab
Dato: 31-10-2012
Dani Invest A/S anmodede den 03. juli 2012 om “Bindende Svar” fra SKAT omkring selskabets overgang til skattefri investeringsselskab.

Selskabet har modtaget svar fra SKAT den 22. oktober 2012, og SKAT meddeler i sin afgørelse, at selskabet fremover skal beskattes som skattefrit investeringsselskab.

Status som skattefrit investeringsselskab er betinget af, at bl.a. mindst 85 % af selskabs aktiver er placeret i aktier, obligationer og fordringer mv., jfr. Aktieavancebeskatningslovens § 19. Selskabet opfylder i øjeblikket dette krav, og selskabets investeringsplaner vil fremadrettet blive afpasset med henblik på, at selskabet kan opfylde kravene til at forblive et skattefrit investeringsselskab.

Som skattefrit investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningslovens § 19, skal Dani Invest A/S generelt ikke betale selskabsskat. Dog gælder, at for aktieudbytter modtaget fra danske selskaber, skal Dani Invest A/S betale en endelig skat på 15% af det modtagne udbytte.

Tidsplan for optagelse af aktier på handelsplatform
Dato: 27-08-2012
Dani Invest A/S´s plan for optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform, hvor selskabets aktier kan handles, er gengivet nedenfor:

Efterår 2012 – Modtagelse af bindende svar fra SKAT vedrørende status som skattefri investeringsselskab og beregningsgrundlag for indberetning af kursværdier ultimo.

Efterår 2012 – Forberedelse af aktiebog til administrativ håndtering af handelsaktivitet.

Januar 2013 – Selskabets Årsrapport for 2012 påregnes afsluttet og offentliggjort ved udgangen af Januar 2013.

Februar 2013 – Afholdelse af ordinær generalforsamling og udsendelse af information omkring praktiske forhold ved afgivelse af aktiekøbs- og aktiesalgsordrer ved handel med selskabets aktier, samt dato for påbegyndelse af handel.

Februar/marts 2013 – Påbegyndelse af handel med selskabets aktier via handelsplatform, formentlig via GXG Markets eller Dansk OTC.

Ledelsen i Dani Invest A/S ønsker at fremhæve, at ovennævnte tidsplan er udtrykt for den tidsramme, der arbejdes efter i selskabet. Ledelsen gør sit bedste for, at der ikke sker forsinkelse i forhold til ovennævnte tidsplan, men hverken ledelsen eller Dani Invest A/S kan udstede nogen garanti for, at forsinkelse ikke vil forekomme.

Vi opfordrer vore investorer til regelmæssigt at besøge os på vor hjemmeside www.dani-invest.dk , hvor vi løbende vil orientere omkring processen i forbindelse med optagelse af selskabets aktier på en handelsfacilitet.

Når aktierne er blevet optaget på en handelsfacilitet, vil man som aktionær kunne sælge eller købe aktier gennem handelspladsen. Kursen på selskabets aktier må påregnes at kunne svinge fra dag til dag afhængig af købs- og salgsinteressen i aktien.

I tiden indtil optagelse på en handelsfacilitet, har Dani Invest A/S ikke mulighed for at tilbyde handel med aktierne. Har man som aktionær selv en køber til sine aktierne, kan aktierne overdrages ved anmeldelse af handlen til Aktiebogen, og handlen behøver således ikke afvente selskabets optagelse på en handelsplads.

Ring til os

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 98130900.

Vores telefoner er åbne alle hverdage. 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
DK-9000 Aalborg
CVR 27299334
info @ dani-invest.dk