Dani Invest A/SSeneste nytNedenfor vises seneste
meddelelser og nyheder


Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2023 
Opdateret: 30-04-2024
Dani Invest A/S indberetter automatisk alle aktiehandler i årets løb og den enkelte aktionærs aktiebeholdning ultimo året. 

For indkomstår 2023 burde SKAT være i stand til på basis af indberetningerne at beregne den enkelte aktionærs beskatning, som vil fremgår af Rubrik 38, hvor beregningen kan ses og kontrolleres.

På SKAT-TastSelv kan du klikke på lommeregner ud for Rubrik 38 for at se vores indberetning af kursværdi.
Ultimo 2022 var indberetningskursen 405 kr./aktie, mens den ultimo 2023 var 542 kr./aktie baseret på seneste handel.

Aktierne er såkaldte lagerbeskattede aktier, hvor årlige ændringer i beholdningsværdien indgår i aktionærens kapitalindkomst under Rubrik 38.
Er man 2 ejere på aktierne, deles resultatet med halvdelen til hver ejer.

Har du spørgsmål til dine beskatningsforhold, kan du kontakte SKAT på telefon 7222 1818 eller via www.skat.dk. Ved henvendelse til SKAT bør du oplyse, at dine aktier er i et lagerbeskattet investeringsselskab omfattet af ABL § 19.

Vi gør opmærksom på, at nogle aktionærer kan have særlige beskatningsforhold, hvor der gælder andre regler end de generelle regler anført ovenfor.

Referat af Generalforsamling     
Dato: 26-01-2024
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 26. januar 2024 kl. 10:30 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

11-01-2024 Generalforsamlingsindkaldelse

11-01-2024 Selskabets Årsrapport for 2023

26-01-2024 Generalforsamlingsreferat

Resultat på på 5,7 mio. kr. for regnskabsår 2023
Dato: 12-01-2024
For regnskabsåret 2023 opnåede Dani Invest A/S et resultat på 5,7 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 6,3 % i forhold til primo egenkapitalen. 

Ledelsen anser resultatet for acceptabelt, idet resultatet svarer til selskabets målsætning. Selskabets aktiebeholdning har klaret sig dårligere end markedsgennemsnittet. Omvendt har det stigende renteniveau betydet øgede renteindtægter.

Årsrapporten for 2023 er offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling den 11-01-2024, og kan ses under fanen “Generalforsamling”.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2023 investeringer på 100,7 mio.kr. og en gæld på cirka 11,2 mio.kr.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Sådan investerer vi
Dato: 03-08-2023
Dani Invest A/S er et investeringsselskab for investorer, der ønsker at investere langsigtet. Dani Invest invester i aktier og ejendomsrelaterede investeringer, idet vi tror på, at ejendomme og jord er blandt det mest værdifaste på lang sigt.

Under hensyntagen til Dani Invest´s størrelse og behov for risikospredning, har ledelsen valgt primært at investere i ejendomme via andre ejendomsselskaber. Vi har bl.a. gennem besiddelse af aktier for cirka 16 mio.kr. i ejendomsselskabet Jeudan, en eksponering på cirka 45 mio. kr. i ejendomsmarkedet.

At man har en eksponering i ejendomsmarkedet betyder, at man udover driftsindtjeningen, påvirkes af prisudviklingen på fast ejendom. En eksponering på 40 mio.kr. giver en resultatpåvirkning på 4 mio.kr, såfremt priserne ændrer sig 10 %. Det være sig opadgående eller nedadgående.

Herudover er formuen i Dani Invest A/S investeret i erhvervsudlån og projektfinansiering af ejendomsprojekter, hvor Dani Invest A/S har finansieret den del af ejendommene, som ikke finansieres via realkreditlån. Disse ejendomsprojekter ejes ofte af ejerne, som opnår skattemæssige fordele via afskrivninger på ejendommene. 

Vi har stigende fokus på, at der ved investering indtænkes miljøbelastning og parathed til en fremtid med øget fokus på nedbringelsen af CO2-udledning. De politiske udmeldinger og målsætninger indikerer, at CO2-udledning kommer til at få væsentlig fokus fremover, hvis reduktionerne skal gennemføres inden for de planlagte tidsrammer.

Sammen med ovennævnte investeringer i Jeudan, har selskabet aktieinvesteringer i børsnoterede selskaber som Vestas, Rockwool, Bavarian Nordic, APM Mærsk og Green Mobility.

Alle investeringer indebærer risici, og det gør vores investeringer også. Vi gør vort bedste for at opnå et attraktivt afkast af investeringerne, samtidigt med at vi har fokus på risikostyring. Vi ønsker at udvide vore investeringer, og har via selskabets egenkapital adgang til også at opnå finansiering på attraktive vilkår.

Via belåning af vores værdier, har vi mulighed for et øget forretningsomfang i form af flere erhvervs- og ejendomsudlån og aktieinvesteringer, ligesom vi er villige til at påtage os mere risici, såfremt afkastudsigterne vurderes at modsvare risiciene.t

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2022 
Opdateret: 12-03-2023
Dani Invest A/S indberetter automatisk alle aktiehandler i årets løb og den enkelte aktionærs aktiebeholdning ultimo året.

For indkomstår 2022 er SKAT i stand til på basis af indberetningerne at beregne den enkelte aktionærs beskatning, som vil fremgår af Rubrik 38, hvor beregningen kan ses og kontrolleres.


Har du ikke handlet aktier i år 2022, er beløbet 0 kr. fra Dani Invest for år 2022.
Beløbet skal fremgår af Rubrik 38.

Du kan klikke på lommeregner ud for Rubrik 38 for at se vores indberetning af kursværdi.

Aktierne er såkaldte lagerbeskattede aktier, hvor årlige ændringer i beholdningsværdien indgår i aktionærens kapitalindkomst under Rubrik 38.

Har du spørgsmål til dine beskatningsforhold, kan du kontakte SKAT på telefon 7222 1818 eller via www.skat.dk. Ved henvendelse til SKAT bør du oplyse, at dine aktier er i et lagerbeskattet investeringsselskab omfattet af ABL § 19.

Vi gør opmærksom på, at nogle aktionærer kan have særlige beskatningsforhold, hvor der gælder andre regler end de generelle regler anført ovenfor.

 

Beskatning som skattefri investeringsselskab – kapitalindkomstbeskattet
Dato: 13-02-2023

Dani Invest er et skattefrit investeringsselskab, jfr. Aktiebeskatningslovens § 19, og derfor lagerbeskattes værdiændringer hos aktionærerne.

De skattefrie investeringsselskaber er opdelt i aktiebaserede selskaber, hvor afkastet beskattes som aktieavance, og i selskaber med et bredere aktivfordeling, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Vi meddeler herved, at værdiændringer på aktier i Dani Invest A/S beskattes som kapitalindkomst. Dette vil også fremgå af de indberetninger, som vi årligt laver til SKAT omkring aktionærernes beholdninger og køb/salg af aktier i henhold til Skattekontrolloven.

Dani Invest A/S´ status som skattefrit investeringsselskab er betinget af, at  mindst 85 % af selskabs aktiver er placeret i aktier, obligationer og fordringer mv., jfr. Aktieavancebeskatningslovens § 19. Selskabet opfylder dette krav, og selskabets investeringsplaner vil fremadrettet blive afpasset med henblik på, at selskabet søger at opfylde kravene til at forblive et skattefrit investeringsselskab.

Som skattefrit investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningslovens § 19, skal Dani Invest A/S generelt ikke betale selskabsskat. Dog gælder, at for aktieudbytter modtaget fra danske selskaber, skal Dani Invest A/S betale en endelig skat på 15% af det modtagne udbytte.

Dani Invest A/S fik den 22. oktober 2012 i et “Bindende Svar” fra SKAT bekræftet, at selskabet er omfattet af reglerne om skattefrie investeringsselskaber.

 

Referat af Generalforsamling    
Opdateret: 12-02-2023
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 10. februar 2023 kl. 10:30 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

24-01-2023 Generalforsamlingsindkaldelse

24-01-2023 Selskabets Årsrapport for 2022

10-02-2023 Generalforsamlingsreferat

Forventet resultat på på 1,3 mio. kr. for år 2022
Dato: 18-01-2023
For regnskabsåret 2022 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 1,3 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 1,4 % i forhold til primo egenkapitalen.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende i forhold til de vanskelige markedsforhold, som har hersket i år 2022 med krig i Europa og faldende aktiekurser.

Selskabets beholdning af børsnoterede aktier har givet tab på 4,7 mio.kr. i form af kursfald i aktierne værdi.

Årsrapporten for 2022 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i 1. halvår 2023.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2022 investeringer på 102,7 mio.kr. og en gæld på 9,5 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 29,9 mio.kr. og udgør således cirka 30 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer og øvrige kapitalandele.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Inflation og usikre tider
Dato: 30-08-2022
Inflationen har i løbet af sommeren 2022 nået rekordhøjder – ikke mindst pga. flerdobling af prisen på gas og el.

Både dansk, europæisk og international økonomi oplever flaskehalse, varemangel og høj inflation. Det er alle faktorer, som sætter sig i økonomien og påvirker forventningerne til fremtiden. De seneste 10 år har været præget af lav inflation og negative rentesatser i centralbankerne. Men nu er verden i hastig forandring.

Desværre kender ingen svaret på, hvor vi ender – og det afhænger nok også i høj grad af forbrugertilliden og stemningen i erhvervslivet.  Holdes forbruget og investeringerne oppe, kan vi uanset inflation og rentestigninger fortsætte med høj beskæftigelse og vækst i økonomien. 

Omvendt er det allerede klart at både forbrugere og erhvervsliv ser negativt på deres fremtidige økonomi, og hvis det stopper forbruget og investeringerne, kan vi hurtig komme i en recession, hvor ledigheden stiger og forbruget falder.

Dani Invest har ingen krystalkugle med svar, men vi ved at risikoen for økonomisk nedtur er markant, og vi søger at tilpasse vores investeringer.

Uanset tilpasninger, er risikoen for tab på vore investeringer til stede. Når en aktivklasse falder i værdi, ser vi ofte også fald i andre aktivklasser samtidigt, og dermed er tab svære at undgå.

Uanset eventuelle nedture og tab, der måtte opstår, er Dani Invest A/S solidt og klar til at komme videre efter en eventuel konjunkturnedgang.

Referat af Generalforsamling
Opdateret: 25-05-2022
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 6. maj 2022 kl. 13:00 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen: 

21-04-2022 Generalforsamlingsindkaldelse

21-04-2022 Selskabets Årsrapport for 2021

06-05-2022 Generalforsamlingsreferat

Forventet resultat på på 7,9 mio. kr. for år 2021
Dato: 31-01-2022
For regnskabsåret 2021 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 7,9 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 9,4 % i forhold til primo egenkapitalen.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. 

Selskabets aktiebeholdning har bidraget til årets resultat med 5,2 mio.kr. Særligt aktier i Novo Nordisk og Bavarian Nordic havde en positiv kursudvikling i 2021.

Årsrapporten for 2021 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2022. 

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2021 investeringer på cirka 95 mio.kr. og en gæld på cirka 3 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 37,4 mio.kr. og udgør således cirka 40 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Dani Invest A/S aktiebeholdning har i januar 2022 været ramt af de generelle fald på børsnoterede aktier, og kurstabene pr. 31. januar 2022 udgør cirka 3,3 mio.kr.

Ring til os

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 98130900.

Vores telefoner er åbne alle hverdage. 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
DK-9000 Aalborg
CVR 27299334
info @ dani-invest.dk