Dani Invest A/SSeneste nytNedenfor vises seneste
meddelelser og nyheder


Sådan investerer vi
Dato: 03-08-2023
Dani Invest A/S er et investeringsselskab for investorer, der ønsker at investere langsigtet. Dani Invest invester i aktier og ejendomsrelaterede investeringer, idet vi tror på, at ejendomme og jord er blandt det mest værdifaste på lang sigt.

Under hensyntagen til Dani Invest´s størrelse og behov for risikospredning, har ledelsen valgt primært at investere i ejendomme via andre ejendomsselskaber. Vi har bl.a. gennem besiddelse af aktier for cirka 16 mio.kr. i ejendomsselskabet Jeudan, en eksponering på cirka 45 mio. kr. i ejendomsmarkedet.

At man har en eksponering i ejendomsmarkedet betyder, at man udover driftsindtjeningen, påvirkes af prisudviklingen på fast ejendom. En eksponering på 40 mio.kr. giver en resultatpåvirkning på 4 mio.kr, såfremt priserne ændrer sig 10 %. Det være sig opadgående eller nedadgående.

Herudover er formuen i Dani Invest A/S investeret i erhvervsudlån og projektfinansiering af ejendomsprojekter, hvor Dani Invest A/S har finansieret den del af ejendommene, som ikke finansieres via realkreditlån. Disse ejendomsprojekter ejes ofte af ejerne, som opnår skattemæssige fordele via afskrivninger på ejendommene. 

Vi har stigende fokus på, at der ved investering indtænkes miljøbelastning og parathed til en fremtid med øget fokus på nedbringelsen af CO2-udledning. De politiske udmeldinger og målsætninger indikerer, at CO2-udledning kommer til at få væsentlig fokus fremover, hvis reduktionerne skal gennemføres inden for de planlagte tidsrammer.

Sammen med ovennævnte investeringer i Jeudan, har selskabet aktieinvesteringer i børsnoterede selskaber som Vestas, Rockwool, Bavarian Nordic, APM Mærsk og Green Mobility.

Alle investeringer indebærer risici, og det gør vores investeringer også. Vi gør vort bedste for at opnå et attraktivt afkast af investeringerne, samtidigt med at vi har fokus på risikostyring. Vi ønsker at udvide vore investeringer, og har via selskabets egenkapital adgang til også at opnå finansiering på attraktive vilkår.

Via belåning af vores værdier, har vi mulighed for et øget forretningsomfang i form af flere erhvervs- og ejendomsudlån og aktieinvesteringer, ligesom vi er villige til at påtage os mere risici, såfremt afkastudsigterne vurderes at modsvare risiciene.t

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2022 
Opdateret: 12-03-2023
Dani Invest A/S indberetter automatisk alle aktiehandler i årets løb og den enkelte aktionærs aktiebeholdning ultimo året.

For indkomstår 2022 er SKAT i stand til på basis af indberetningerne at beregne den enkelte aktionærs beskatning, som vil fremgår af Rubrik 38, hvor beregningen kan ses og kontrolleres.


Har du ikke handlet aktier i år 2022, er beløbet 0 kr. fra Dani Invest for år 2022.
Beløbet skal fremgår af Rubrik 38.

Du kan klikke på lommeregner ud for Rubrik 38 for at se vores indberetning af kursværdi.

Aktierne er såkaldte lagerbeskattede aktier, hvor årlige ændringer i beholdningsværdien indgår i aktionærens kapitalindkomst under Rubrik 38.

Har du spørgsmål til dine beskatningsforhold, kan du kontakte SKAT på telefon 7222 1818 eller via www.skat.dk. Ved henvendelse til SKAT bør du oplyse, at dine aktier er i et lagerbeskattet investeringsselskab omfattet af ABL § 19.

Vi gør opmærksom på, at nogle aktionærer kan have særlige beskatningsforhold, hvor der gælder andre regler end de generelle regler anført ovenfor.

 

Beskatning som skattefri investeringsselskab – kapitalindkomstbeskattet
Dato: 13-02-2023

Dani Invest er et skattefrit investeringsselskab, jfr. Aktiebeskatningslovens § 19, og derfor lagerbeskattes værdiændringer hos aktionærerne.

De skattefrie investeringsselskaber er opdelt i aktiebaserede selskaber, hvor afkastet beskattes som aktieavance, og i selskaber med et bredere aktivfordeling, hvor afkastet beskattes som kapitalindkomst.

Vi meddeler herved, at værdiændringer på aktier i Dani Invest A/S beskattes som kapitalindkomst. Dette vil også fremgå af de indberetninger, som vi årligt laver til SKAT omkring aktionærernes beholdninger og køb/salg af aktier i henhold til Skattekontrolloven.

Dani Invest A/S´ status som skattefrit investeringsselskab er betinget af, at  mindst 85 % af selskabs aktiver er placeret i aktier, obligationer og fordringer mv., jfr. Aktieavancebeskatningslovens § 19. Selskabet opfylder dette krav, og selskabets investeringsplaner vil fremadrettet blive afpasset med henblik på, at selskabet søger at opfylde kravene til at forblive et skattefrit investeringsselskab.

Som skattefrit investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningslovens § 19, skal Dani Invest A/S generelt ikke betale selskabsskat. Dog gælder, at for aktieudbytter modtaget fra danske selskaber, skal Dani Invest A/S betale en endelig skat på 15% af det modtagne udbytte.

Dani Invest A/S fik den 22. oktober 2012 i et “Bindende Svar” fra SKAT bekræftet, at selskabet er omfattet af reglerne om skattefrie investeringsselskaber.

 

Referat af Generalforsamling    
Opdateret: 12-02-2023
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 10. februar 2023 kl. 10:30 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

24-01-2023 Generalforsamlingsindkaldelse

24-01-2023 Selskabets Årsrapport for 2022

10-02-2023 Generalforsamlingsreferat

Forventet resultat på på 1,3 mio. kr. for år 2022
Dato: 18-01-2023
For regnskabsåret 2022 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 1,3 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 1,4 % i forhold til primo egenkapitalen.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende i forhold til de vanskelige markedsforhold, som har hersket i år 2022 med krig i Europa og faldende aktiekurser.

Selskabets beholdning af børsnoterede aktier har givet tab på 4,7 mio.kr. i form af kursfald i aktierne værdi.

Årsrapporten for 2022 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i 1. halvår 2023.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2022 investeringer på 102,7 mio.kr. og en gæld på 9,5 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 29,9 mio.kr. og udgør således cirka 30 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer og øvrige kapitalandele.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Inflation og usikre tider
Dato: 30-08-2022
Inflationen har i løbet af sommeren 2022 nået rekordhøjder – ikke mindst pga. flerdobling af prisen på gas og el.

Både dansk, europæisk og international økonomi oplever flaskehalse, varemangel og høj inflation. Det er alle faktorer, som sætter sig i økonomien og påvirker forventningerne til fremtiden. De seneste 10 år har været præget af lav inflation og negative rentesatser i centralbankerne. Men nu er verden i hastig forandring.

Desværre kender ingen svaret på, hvor vi ender – og det afhænger nok også i høj grad af forbrugertilliden og stemningen i erhvervslivet.  Holdes forbruget og investeringerne oppe, kan vi uanset inflation og rentestigninger fortsætte med høj beskæftigelse og vækst i økonomien. 

Omvendt er det allerede klart at både forbrugere og erhvervsliv ser negativt på deres fremtidige økonomi, og hvis det stopper forbruget og investeringerne, kan vi hurtig komme i en recession, hvor ledigheden stiger og forbruget falder.

Dani Invest har ingen krystalkugle med svar, men vi ved at risikoen for økonomisk nedtur er markant, og vi søger at tilpasse vores investeringer.

Uanset tilpasninger, er risikoen for tab på vore investeringer til stede. Når en aktivklasse falder i værdi, ser vi ofte også fald i andre aktivklasser samtidigt, og dermed er tab svære at undgå.

Uanset eventuelle nedture og tab, der måtte opstår, er Dani Invest A/S solidt og klar til at komme videre efter en eventuel konjunkturnedgang.

Referat af Generalforsamling
Opdateret: 25-05-2022
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 6. maj 2022 kl. 13:00 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen: 

21-04-2022 Generalforsamlingsindkaldelse

21-04-2022 Selskabets Årsrapport for 2021

06-05-2022 Generalforsamlingsreferat

Forventet resultat på på 7,9 mio. kr. for år 2021
Dato: 31-01-2022
For regnskabsåret 2021 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 7,9 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 9,4 % i forhold til primo egenkapitalen.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. 

Selskabets aktiebeholdning har bidraget til årets resultat med 5,2 mio.kr. Særligt aktier i Novo Nordisk og Bavarian Nordic havde en positiv kursudvikling i 2021.

Årsrapporten for 2021 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2022. 

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2021 investeringer på cirka 95 mio.kr. og en gæld på cirka 3 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 37,4 mio.kr. og udgør således cirka 40 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Dani Invest A/S aktiebeholdning har i januar 2022 været ramt af de generelle fald på børsnoterede aktier, og kurstabene pr. 31. januar 2022 udgør cirka 3,3 mio.kr.

Referat af Generalforsamling
Dato: 23-06-2021
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 18. juni 2021 kl. 9:30 på selskabets kontor.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen: 

04-06-2021 Generalforsamlingsindkaldelse

04-06-2021 Selskabets Årsrapport for 2020

18-06-2021 Generalforsamlingsreferat

Generalforsamling i foråret 2021
Dato: 20-04-2021
Pga. situationen omkring Covid-19 er datoen for generalforsamlingen i foråret 2021 endnu ikke fastlagt.

Generalforsamlingen bliver indvarslet med 14 dages varsel her på hjemmesiden under fanen “Generalforsamling”, når datoen er fastlagt.

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2020
Dato: 18-03-2021
Alle aktionærer modtager i marts 2021 brev fra Dani Invest A/S med oplysninger til indskrivning i selvangivelsen for år 2020. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dani Invest A/S har indberettet handler i år 2020 og aktiebeholdning pr. 31.12.2020 til SKAT, og indberetningen fremgår under fanen “Skatteoplysninger” i TastSelv på SKAT.dk.

SKAT beregner ikke automatisk beløb til Rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, og derfor skal du selv indtaste beløbet på skat.dk.

Forventet resultat på på 2,1 mio. kr. for år 2020
Dato: 08-02-2021
For regnskabsåret 2020 forventer Dani Invest A/S et resultat på cirka 2,1 mio. kr. svarende til en forrentning af på egenkapitalen på 2,8 % i forhold til primo egenkapitalen.

Ledelsen anser resultatet for skuffende, idet resultatet ligger under selskabets målsætning. Årsagen er især, at selskabets aktiebeholdning har klaret sig dårligere end markedsgennemsnittet. Særligt bankaktier og aktier i Jeudan og G4S har haft skuffende kursudvikling i år 2020.

Årsrapporten for 2020 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2021. Tidspunktet vil blive fastsat under hensyn til forsamlingsforbuddet og øvrig regulering vedr. COVID19.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2020 investeringer på cirka 90 mio.kr. og en gæld på cirka 6 mio.kr. Værdipapirer og kapitalandele er opgjort til 22,9 mio.kr. og udgør således cirka 25 % af investeringerne, mens resten af investeringerne ligger i fordringer.

Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som nedadgående retning, ligesom tab på fordringer kan påvirke resultatet negativt. Selskabets fordringer er alle i danske kroner og der er således ingen valutakursrisiko på fordringer.

Ring til os

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 98130900.

Vores telefoner er åbne alle hverdage. 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
DK-9000 Aalborg
CVR 27299334
info @ dani-invest.dk