Velkommen til Dani Invest A/S

Aktier i Dani Invest A/S er fra 15. marts 2013 optaget til handel gennem OTC-listen. Søger De oplysninger om aktiehandel, så klik her.

 

 

Seneste nyheder

Nedenfor vises de seneste nyheder fra Dani Invest A/S. Vi tilstræber at holde vore aktionærer opdateret gennem løbende opdatering af nyhedsoversigten her på vor hjemmeside.

Underskud på 229 tkr. i 1. halvår 2019

Dato: 29-07-2019

Dani Invest A/S realiserede i 1. halvår 2019 et underskud på 229 tkr. efter skat.
Ledelsen anser halvårsresultatet for utilfredsstillende.
Kursreguleringer i halvåret var negative med 985 tkr.

Selskabets balancesum pr. 30.06.2019 udgjorde 70,1 mio.kr.
Egenkapitalen er pr. 30.06.2019 opgjort til 69,6 mio.kr.
For helåret forventer ledelsen stadigt et positivt resultat.


Aktiehandel er igen muligt

Dato: 11-06-2019

Efter OTC-listen lukkede i november 2018, har Dani Invest A/S i det seneste halve år ikke kunnet anvise en handelsmulighed for aktier i selskabet.

Efter forelæggelse for Finanstilsynet, har vi nu fået accept på, at DEP Invest A/S, som er selskabets kapitalforvalter, nu kan foretage en matching af køb og salg af aktier efter samme principper som OTC-listen anvendte.

Ordningen stiller krav om, at køberne overholder finanstilsynets regler for investorer og mindsteinvestering.

Du kan læse mere om aktiehandel på ved at klikke her.

Referat af Generalforsamling

Dato: 27-05-2019

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 20. maj 2019 kl. 10:30 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

04-05-2019 Generalforsamlingsindkaldelse
04-05-2019 Årsrapport for 2018
20-05-2019 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2018

Dato: 15-01-2019

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2018 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

Dani Invest A/S og OTC-listen indberetter handlerne til SKAT, og indberetningen fremgår under fanen "Skatteoplysning" i TastSelv på SKAT.dk.

Det er usikkert om SKAT automatisk kan opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.
Vi anbefaler derfor, at man anvender beregningsskemaet lige nedenfor og beregner sit beløb til selvangivelsen. Herefter tjekkes om dette beløb allerede fremgår i rubrik 38, når selvangivelsen bliver tilgængelig på SKAT.dk. Ellers skal det tastes manuelt i rubrik 38.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2018 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2018


For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2018, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2017, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Forventet underskud på på 3,1 mio.kr. for år 2018

Dato: 02-01-2019

For regnskabsåret 2018 forventer Dani Invest A/S et underskud på cirka 3,1 mio. kr. svarende til tab på egenkapitalen på lidt over 4 %.

Ledelsen anser resultat for utilfredsstillende. Selskabet havde i 1. halvår 2018 et acceptabelt aktiehalvår, som desværre blev ødelagt af store tab i 2. halvår 2018 på værdipapirbeholdningen, idet især tab på bankaktier har bidraget til samlede kurstab på børsnoterede aktier på 4,8 mio.kr.

Årsrapporten for 2018 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2019.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2018 investeringer på cirka 72 mio.kr. og en gæld på cirka 2 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 20 mio.kr. og udgør således cirka 28 % af investeringerne. Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning.


Aktiehandel gennem OTC-listen ophører 14-11-2018

Opdateret: 08-12-2018

Dani Invest A/S har i dag fået medddelelse om, at Københavns Andelskasse, som ejer OTC-listen, lukker aktiehandelsplatformen den 14-11-2018.

Det betyder, at aktionærer i Dani Invest A/S fremover ikke kan handle aktier gennem OTC-listen.dk www.otc-listen.dk

Lukningen skyldes, at Københavns Andelskasse er kommet under kontrol af Finanstilsynet pga. hvidvask m.v. og ukontrolleret kreditgivning, og at aktiveteterne derfor afvikles.

Dani Invest A/S vil nu søge efter alternative handelsplatforme, hvorigennem selskabets aktier kan optages til handel.

Der forventes en afklaring inden for 12 måneder.

Ønsker du at handle gennem OTC inden den 14-11-2018 bør du straks kontakte OTC, da afvikling af handler oftest tager 2-3 dage. Se mere på www.otc-listen.dk

Efter den 14-11-2018 kan du også kontakte os, idet vi søger at formidle salg af aktier, idet omfang vi kan skaffe købere til aktierne. Vi kan dog ikke garantere til at kunne finde købere til aktierne, hvis der kommer et større antal salgsønsker. Er du interesseret i at købe aktier, er vi meget interesseret i at høre fra dig, så vi kan optage dig på vor liste over interesserede købere.


Sådan investerer vi

Dato: 10-08-2018

Dani Invest A/S er en virksomhed rettet mod investorer, der ønsker at investere langsigtet. Dani Invest invester i aktier og ejendomsrelaterede investeringer, idet vi tror på, at ejendomme og jord er noget det mest kreditsikre på lang sigt.

Under hensyntagen til Dani Invest´s størrelse og behov for risikospredning, har ledelsen valgt at investere i ejendomme via andre ejendomsselskaber. Vi har bl.a. gennem besiddelse af aktier for cirka 8 mio.kr. i ejendoms-selskabet Jeudan, en eksponering på cirka 19 mio. kr. i ejendomsmarkedet.

At man har en eksponering i ejendomsmarkedet betyder, at man udover driftsindtjeningen, påvirkes af udviklingen på fast ejendom. En eksponering på 20 mio.kr. giver en resultatpåvirkning på 2 mio.kr, såfremt priserne ændrer sig 10 %. Det være sig opadgående eller nedadgående.

Herudover er formuen i Dani Invest A/S investeret i udlån til ejendomsprojekter, hvor Dani Invest A/S har finansieret den del af ejendommene, som ikke finansieres via realkreditlån. Disse ejendomsprojekter ejes typisk af såkaldte 10-mandprojekter, hvor ejerne opnår skattemæssige fordele via afskrivninger under virksomhedsskatteloven.

Udover ovennævnte investeringer, har selskabet en aktiebeholdning med en betydelig andel bankaktier, men også en række andre aktier.

Bankerne er i betydeligt omfang også eksponeret mod ejendomsmarkedet, hvorfor prisudviklingen på fast ejendom i de kommende år også vil komme til at påvirke værdien og afkastet af vore investeringer i bankaktier.

Alle investeringer indebærer risici, og det gør vore investeringer også. Vi gør vort bedste for at opnå et attraktivt afkast af investeringerne, samtidigt med at vi har fokus på risikostyring. Vi ønsker at udvide vore investeringer, og har via vor egenkapital adgang til også at opnå finansiering på attraktive vilkår.

Via belåning af vore aktier og udlån, forventer vi i fremtiden et øget forretningsomfang i form af flere og større udlån, ligesom vi er villige til at påtage os mere risici, såfremt afkastudsigterne modsvarer risiciene.


Referat af Generalforsamling

Dato: 24-05-2018

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 12. april 2018 kl. 13:00 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

27-03-2018 Generalforsamlingsindkaldelse
27-03-2018 Årsrapport for 2017
12-04-2018 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2017

Dato: 10-03-2018

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2017 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

OTC-listen videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2016, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2017, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2017, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2017.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2017 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2017


Forventet resultat på 2,4 mio.kr. for år 2017

Dato: 09-02-2018

For regnskabsåret 2017 forventer Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 2,4 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 3,4 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet havde i 1. halvår 2017 et godt aktiehalvår, som desværre blev ødelagt af tilsvarende tab i 2. halvår 2017 på værdipapirbeholdningen.

Årsrapporten for 2017 offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2018.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2017 investeringer på cirka 75 mio.kr. og en gæld på cirka 2 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 35 mio.kr. og udgør således cirka halvdelen af investeringerne. Kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning.


Referat af Generalforsamling

Dato: 04-04-2017

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 30. marts 2017 kl. 13:00 på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Nedenfor kan downloades dokumenter vedrørende generalforsamlingen:

14-03-2017 Generalforsamlingsindkaldelse
14-03-2017 Årsrapport for 2016
30-03-2017 Generalforsamlingsreferat

Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2016

Dato: 12-03-2017

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2016 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

OTC-listen videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2015, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2016, vil der i henhold til vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2016, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2016.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2016 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2016


Forventet resultat på 3,2 mio.kr. for år 2016

Dato: 25-01-2017

For regnskabsåret 2016 forventer Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 3,2 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 4,8 %.

Ledelsen anser resultat for acceptabelt. Selskabet havde i 1. halvår 2016 et betydeligt tab på værdipapirbeholdningen. Dette tab er blevet vendt til et mindre overskud for helåret, idet udviklingen i især bankaktier har været positiv i 2.halvår 2016.

Årsrapporten for 2016 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes i foråret 2017.

Dani Invest A/S havde ved udgangen af 2016 investeringer på cirka 74 mio.kr. og en gæld på cirka 4 mio.kr. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 40,6 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning.


Aktionærers angivelse af beløb i selvangivelsen 2015

Dato: 12-02-2016

Aktionærer, som har solgt aktier i Dani Invest A/S i indkomståret 2015 skal lave en avanceopgørelse, hvor gevinst eller tab angives i selvangivelsen. Gevinst og tab indgår under kapitalindkomst og skal derfor angives i selvangivelsens rubrik 38, således at gevinst skrives som et positivt beløb, mens tab anføres med et minus foran.

OTC-listen indberetter ikke aktiehandler til SKAT og videregiver ikke handelspriser til Dani Invest A/S. Derfor har Dani Invest A/S ikke mulighed for at indberette handlerne til SKAT, og SKAT kan således ikke automatisk opgøre tab og avance ved salg af Dani Invest-aktier.

For aktionærer, som hverken har købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, har vi indberettet aktierne med en ultimokurs på 1.300 pr. aktie svarende til samme kursværdiindberetning, som er foretaget pr. 31.12.2014, og der skal derfor anføres 0 kr. i rubrik 38 for aktier i Dani Invest A/S, medmindre man som aktionær ønsker at foretage et andet skøn over aktiernes værdi.

Har man således hverken købt eller solgt aktier i indkomstår 2015, vil der efter vore indberetninger til SKAT hverken være tab eller gevinst til angivelse i selvangivelsen for år 2015, og man skal derfor skrive 0 kr. i selvangivelsens rubrik 38 vedrørende sine Dani Invest-aktier for år 2015.

Nedenfor kan der downloades et beregningsskema for indkomstår 2015 til brug for opgørelsen af gevinst og tab på aktier i Dani Invest A/S.

Klik her for at hente beregningskema for indkomstår 2015


Forventet resultat på 1,3 mio.kr. for år 2015

Dato: 15-01-2016

For regnskabsåret 2015 forventer ledelsen i Dani Invest A/S et årsresultat på cirka 1,3 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på cirka 2,0 %.

Ledelsen anser ikke resultat for tilfredsstillende. Selskabet forventer i 2. halvår 2015 at realisere et tab på 3,9 mio.kr., hvilket skyldes kurstab på selskabets beholdning af værdipapirer.

Årsrapporten for 2015 vil blive offentliggort i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, som bliver afholdt i foråret 2016.

Dani Invest A/S er et solidt selskab med investeringer på cirka 73 mio.kr. og en gæld på cirka 6 mio.kr. pr. 31.12.2015. Dani Invest A/S´s aktiebeholdning er opgjort til 45,5 mio.kr., og kursudsving på selskabets aktiebeholdning kan påvirke selskabets resultater væsentligt i såvel opadgående som neadgående retning. Nedenfor kan hentes en oversigt over aktiebeholdningen pr. 31.12.2015.

Udviklingen i de første 2 uger af 2016 har været meget negativ på fondsbørserne, og selskabet har i de 2 første uger af 2016 haft urealiserede tab på selskabets aktiebeholdning på cirka 3,5 mio. kr.


Selskabets aktier noteres på OTC-listen fra 15. marts 2013

Dato: 16-11-2012

Dani Invest A/S har indgået aftale med OTC-listen om, at aktier i Dani Invest A/S fra den 15. marts 2013 noteres på OTC-listen. Det betyder, at køb og salg af aktier i Dani Invest A/S fra 15. marts 2013 vil kunne ske via OTC-listen. Handlen vil foregå ved, at købs- og salgsinteressen i Dani Invest aktierne vil blive matchet via OTC-listen. OTC-listen har et samarbejde med en fondsmægler, som vil forestå den efterfølgende afvikling af handlen.

Inden handlen starter i marts 2013, vil Dani Invest her på hjemmesiden indlægge vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved køb og salg. Henvendelse til OTC-listen om afgivelse af købs- og salgsodre kan ikke ske før den 15. marts 2013.

OTC-listen findes på internettet under www.otc-listen.dk


Beskatning som skattefri investeringsselskab

Dato: 31-10-2012

Dani Invest A/S anmodede den 03. juli 2012 om "Bindende Svar" fra SKAT omkring selskabets overgang til skattefri investeringsselskab.

Selskabet har modtaget svar fra SKAT den 22. oktober 2012, og SKAT meddeler i sin afgørelse, at selskabet fremover skal beskattes som skattefrit investeringsselskab.

Status som skattefrit investeringsselskab er betinget af, at bl.a. mindst 85 % af selskabs aktiver er placeret i aktier, obligationer og fordringer mv., jfr. Aktieavancebeskatningslovens § 19. Selskabet opfylder i øjeblikket dette krav, og selskabets investeringsplaner vil fremadrettet blive afpasset med henblik på, at selskabet kan opfylde kravene til at forblive et skattefrit investeringsselskab.

Som skattefrit investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningslovens § 19, skal Dani Invest A/S generelt ikke betale selskabsskat. Dog gælder, at for aktieudbytter modtaget fra danske selskaber, skal Dani Invest A/S betale en endelig skat på 15% af det modtagne udbytte.


Tidsplan for optagelse af aktier på handelsplatform

Dato: 27-08-2012

Dani Invest A/S´s plan for optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform, hvor selskabets aktier kan handles, er gengivet nedenfor:

Efterår 2012 - Modtagelse af bindende svar fra SKAT vedrørende status som skattefri investeringsselskab og beregningsgrundlag for indberetning af kursværdier ultimo.

Efterår 2012 - Forberedelse af aktiebog til administrativ håndtering af handelsaktivitet.

Januar 2013 - Selskabets Årsrapport for 2012 påregnes afsluttet og offentliggjort ved udgangen af Januar 2013.

Februar 2013 - Afholdelse af ordinær generalforsamling og udsendelse af information omkring praktiske forhold ved afgivelse af aktiekøbs- og aktiesalgsordrer ved handel med selskabets aktier, samt dato for påbegyndelse af handel.

Februar/marts 2013 - Påbegyndelse af handel med selskabets aktier via handelsplatform, formentlig via GXG Markets eller Dansk OTC.

Ledelsen i Dani Invest A/S ønsker at fremhæve, at ovennævnte tidsplan er udtrykt for den tidsramme, der arbejdes efter i selskabet. Ledelsen gør sit bedste for, at der ikke sker forsinkelse i forhold til ovennævnte tidsplan, men hverken ledelsen eller Dani Invest A/S kan udstede nogen garanti for, at forsinkelse ikke vil forekomme.

 Vi opfordrer vore investorer til regelmæssigt at besøge os på vor hjemmeside www.dani-invest.dk , hvor vi løbende vil orientere omkring processen i forbindelse med optagelse af selskabets aktier på en handelsfacilitet.

Når aktierne er blevet optaget på en handelsfacilitet, vil man som aktionær kunne sælge eller købe aktier gennem handelspladsen. Kursen på selskabets aktier må påregnes at kunne svinge fra dag til dag afhængig af købs- og salgsinteressen i aktien.

I tiden indtil optagelse på en handelsfacilitet, har Dani Invest A/S ikke mulighed for at tilbyde handel med aktierne. Har man som aktionær selv en køber til sine aktierne, kan aktierne overdrages ved anmeldelse af handlen til Aktiebogen, og handlen behøver således ikke afvente selskabets optagelse på en handelsplads.


Tegningsresultat for aktieudbud i perioden
19. maj 2011 til 30. april 2012

Dato: 11-05-2012

Dani Invest A/S har den 30. april 2012 afsluttet selskabets udbud af nye aktier i henhold til udbudsprospekt af 11. maj 2011

Der blev i alt tegnet 5.543 stk. nye B-aktier á kurs 1.480, og vi er glade for at byde de nye aktionærer velkomne som deltagere i selskabet.

Gennem kapitaludvidelsen er selskabet tilført yderligere egenkapital på kr. 8.203.640. Kapitaludvidelsen er registreret i Erhvers- og Selskabsstyrelsen den 11. maj 2012.


Orientering om udbud af nye aktier

Dato: 14-06-2011

Vi udbyder nu 10.000 stk. nye B-aktier i Dani Invest A/S til kurs 1.480 kr. pr. ny aktie. Kapitaludvidelsen vil ved fuldtegning tilføre selskabet yderligere egenkapital på 14,8 mio.kr.

Aktieudbuddet er rettet mod nye investorer og aktierne udbydes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. I forbindelse med aktieudbuddet er der udarbejdet prospekt, som er godkendt af Finanstilsynet den 11. maj 2011.

Prospektet for aktieudbuddet er tilgængeligt på selskabets hjemmeside på www.dani-invest.dk, hvor øvrig selskabsinformation også kan findes.

Vi forventer aktieudbuddet fuldtegnet i løbet af efteråret 2011, og ledelsen vil herefter iværksætte arbejdet med optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform, idet det igangværende aktieudbud forventes at bringe selskabets egenkapital over 50 mio.kr., som er ledelsens krav til kapitalgrundlaget for at iværksætte arbejdet med optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform.

Processen omkring optagelse af selskabets aktier på en handelsplatform er planlagt til at foregå omkring årsskiftet 2011/2012, således at aktierne vil kunne handles fra begyndelsen af år 2012. I forbindelse med optagelsen af aktierne til handel, vil der blive udarbejdet et særligt børsprospekt, og beslutningen om børsnotering vil blive forelagt selskabets generalforsamling på en ekstraordinær generalforsamling.

Skulle De være interesseret i at tegne nye aktier i forbindelse med dette aktieudbud, er De velkommen til at kontakte os på telefon 9813 0900.


Udbud af 10.000 stk. nye B-aktier

Dato: 13-05-2011

Selskabets bestyrelse har den 11. maj 2011 besluttet at lave et offentligt udbud af 10.000 stk. nye B-aktier i Dani Invest A/S.

Prisen for tegning af nye aktier udgør kr. 1.480 kr. pr. B-aktie, og tegningsbeløbet skal indbetales til selskabet sammen med fremsendelse af tegningsblanketten for nye aktier. Udbudsperioden starter den 19. maj 2011.

I henhold til Finanstilsynets regler, er der udarbejdet prospekt i henhold til bekendtgørelse nr. 222 af 13. marts 2010, hvori der kan læses nærmere omkring tegning af nye aktier. Kapitaludvidelsen sker til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Klik her for at downloade prospektet fra www.finanstilsynet.dk


 

 

 

 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
9000 Aalborg

CVR nr. 2729 9334

Telefon: 98 13 09 00

www.dani-invest.dk

info @ dani-invest.dk

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon 98 13 09 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.