Dani Invest A/S

- investering med omtankeLæs mere om vores vision,
investeringer og historie


Vision og investeringer

Vision med fokus på afkast og omkostninger
Dani Invest A/S´s vision er at skabe værdier til sine aktionærer gennem investeringsvirksomhed i aktier, obligationer, fordringer og udlån, ejendomme og valuta samt anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabets investeringer er fokuseret på erhvervs- og ejendomsudlån samt aktieinvestering med relationer til ejendomssektoren.

Selskabet skal som respekteret samarbejdspartner være kendt for at overholde indgående forpligtiger til tiden og for sin omhu for detaljer. Dani Invest A/S er initiativtager og opsøgende i relation til dets samarbejdspartnere og investorer. 

Selskabet investerer med fokus på share-holder-value og en stabil langsigtet værditilvækst. Selskabets investorer skal have et afkast, som gør det naturligt for dem at anbefale samme opsparingsform til andre.

Afkast og Investeringsstrategi
Selskabets investeringsstrategi er baseret på investering i værdipapirer og fordringer fra finansiering af erhvervs- og ejendomsinvesteringer.

Selskabets fordringer hidrører i vidt omfang fra finansiering af ejendomsprojekter, som administreres af regnskabs- og administrationsselskabet Aalborg Regnskabskontor, som tilhører selskabets direktør Jens Jørgen Jensen. Herigennem har selskabets direktør en nær og tæt indsigt i økonomien i de finansierede projekter.

Aktieinvesteringer baseres på udvælgelse efter fundamentalanalyse, hvor der investeres i aktier, som vurderes lavt prisfast i forhold til det forventede fremtidige cash-flow. Ved udvælgelsen foretrækkes aktier med eksponering i ejendomsmarkedet via finansiering eller besiddelse af fast ejendom

Selskabet har en investeringsstrategi, hvor der anvendes fremmedfinansiering i moderat omfang. Finansieringseffekten fungerer som en gearingen af investeringerne, som både medfører forventet øget afkast og øget risiko sammenlignet med investeringer uden fremmedfinansiering.

 

Ingen hæftelse for gæld !
Investorerne i Dani Invest A/S hæfter ikke for gæld optaget af selskabet i forbindelse med investeringerne. Dette følger af selskabslovgivningen.

Det er alene Dani Invest A/S, som hæfter for gælden. Til sikkerhed for tilbagebetaling af lån kræver kreditgiverne til gengæld pant i aktiverne, således at investeringerne ikke kan afhændes, uden at gælden bliver indfriet.

Selskabets investorer kan således sove trygt om natten uden bekymringer om gældsforpligtigelser. Ligeledes kan man som investor aldrig kan blive pålagt at foretage yderligere indskud til selskabet. Disse regler er direkte bestemt i selskabslovningen for aktieselskaber for at beskytte investorerne.

Selskabets virksomhed er underlagt svingninger i samfundsøkonomien og de aktiviteter, som der investeres i. Derfor kan selskabets resultater også komme til at afvige i såvel opadgående som nedadgående retning i de enkelte år såvel som over en længere investeringsperiode.

Vækst gennem  henlæggelse af overskud
Dani Invest A/S havde pr. 31. december 2020 en balancesum på 89,8 millioner kroner og egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2020 et beløb på 83,9 millioner kroner.

Selskabet udbyder ikke nye aktier, men du har mulighed for at blive aktionær ved at købe aktier fra vores eksisterende investorkreds.

Selskabet er et såkaldt kapitalakkumulerende selskab, idet regnskabsmæssige overskud bliver indestående i selskabet og dermed øger selskabets egenkapital og forretningsgrundlag løbende.

 

 

Fordele ved investering gennem Dani Invest A/S
a) Investering med fokus på langsigtet afkast ved ejendomsrelaterede investeringer, værdipapirer, fordringer og projektfinansiering i henhold til selskabets investeringsstrategi.
b) Aktionærerne hæfter ikke for selskabets forpligtigelser.
c) Alle aktionærer opnår samme forrentning af indskudt kapital – uanset størrelse af kapitalindskud.
d) Lave administrationsomkostninger på cirka 1,2 % årligt.


Selskabets historie

Dani Invest A/S blev stiftet i 2003 af selskabets direktør Jens Jørgen Jensen, og selskabet var ved stiftelsen primært tiltænkt at være et investeringsselskab, hvor kun Jens Jørgen Jensen og dennes familie skulle være investorer. 

Direktør Jens Jørgen Jensen er bankuddannet og har efterfølgende afsluttet kandidateksamen i revision (cand.merc.aud.) og kandidateksamen som jurist (cand.jur.), ligesom han har betydelig erfaring med virksomhedsrådgivning, investering i fast ejendom og ejendomsadministration.

Jens Jørgen Jensen har gennem årene etableret en række ejendomsinteressentskaber sammen med andre investorer. Fælles for projekterne er, at direktør Jens Jørgen Jensen selv har deltaget som medejer i ejendommene, mens de øvrige deltagere enten er fra hans eget netværk eller henvist fra revisorer, advokater eller andre økonomiske rådgivere.

På grund af stor interesse for investeringsmuligheder i selskabsform, hvor der ikke var personlig hæftelse forbundet med investeringen, blev selskabsdeltagerkredsen imidlertid allerede i år 2005 udvidet med investorer uden for familien. Samtidig blev visionen og strategien tilpasset de nye rammer for selskabet, som en investeringsvirksomhed med en bredere investorkreds. Direktør Jens Jørgen Jensen og dennes familie er i dag stadig blandt de største aktionærer i selskabet.  

Gennem ledelsens besiddelse af aktier i selskabet, sikres at ledelsen har sammenfaldende interesser med investorerne, nemlig at skabe det bedst mulige afkast samtidig med, at der er fokus på at begrænse risikoen.

 

Kontaktoplysninger
Dani Invest A/S
Vesterå 1, 1.sal
9000 Aalborg
CVR nr. 2729 9334 

Telefon: 98 13 09 00
www.dani-invest.dk
info @ dani-invest.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Eugene Crean
eguene @ dani-invest.dk

Bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Jensen
jens @ dani-invest.dk

Bestyrelsesmedlem Supattra Jensen
supattra @ dani-invest.dk

Direktionen

Direktør, cand. jur., cand.merc.aud. Jens Jørgen Jensen

jens @ dani-invest.dk

mobil/sms 50594200

 

Selskabets vedtægter
Selskabets vedtægter kan downloades som PDF fil ved at klikke på linket nedenfor.

Klik her for at læse selskabets vedtægter

Aktiekapital
Selskabets aktiekapital udgør kr. 12.067.500, og det samlede antal udstedte aktier udgør 120.675 stk. og er fordelt på 9.120 A-aktier og 111.555 B-aktier.

Alle aktier har en fast nominel størrelse på kr. 100 pr. aktie.

 

Egenkapital
Selskabets egenkapital udgjorde pr. 31.12.2020 kr. 83,9 mio.kr. i henhold til selskabets Årsrapport for 2020.

Regnskabsår og Årsrapport
Selskabets regnskabsår løber fra 01. januar til 31. december.

Klik her for at hente Årsrapport 2020 for Dani Invest A/S

Koncernforhold
Selskabet indgår ikke i nogen koncernforhold, og har ikke egne datterselskaber.

 

Udbyttepolitik 

Selskabets politik er, at der ikke foretages udlodninger af udbytte af selskabets resultat, idet hele årets overskud henlægges til egenkapitalen under frie reserver. Udbyttepolitikken er til enhver tid underlagt generalforsamlingens valg, og kan derfor ændres, når generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt.

Udbyttepolitikken er en afspejling af, at aktier i selskabet primært anbefales som langsigtet opsparing, hvor formålet er, at aktierne skal stige i værdi over investeringsperioden.

 

Køb og salg af aktier i Dani Invest A/S

Aktier i Dani Invest A/S kunne fra den marts 2013 og indtil november 2018 handles gennem OTC-listen, som blev drevet af Københavns Andelskasse.

Københavns Andelskasse lukkede OTC-listen den 15. november 2018, og siden har selskabets aktier ikke kunnet handles via denne platform eller på andre markedspladser.

Under fanen “Aktiehandel / skat” kan der læses nærmere om aktiehandel.

 

Aktionærers registrering i Aktiebogen

Selskabets aktier skal være noteret på navn og aktionærerne skal være registreret i aktiebogen.

Notering af overdragelse af B-aktier sker ved indsendelse af “Anmodning om registrering af overdragelse af B-aktier i Dani Invest A/S” til selskabet.

På blankettens side 3 er der vejledning i udfyldning af blanketten.

Klik her for at hente blanketten som PDF fil (B-aktier)

Beskatning af aktionærer

Som aktionær i Dani Invest A/S beskattes du årligt af den værdiændring, som er sket for dine aktier i indkomståret. Beskatningen sker uanset om du har solgt dine aktier eller ej.

Denne beskatningsform kaldes for “lagerbeskatning af aktier”, hvormed menes, at man beskattes af værdistigning i kursværdien, som man har opnået i indkomståret – og det gælder uanset om man har solgt sine aktier eller ej.

Tilsvarende gælder i tilfælde af nedgang i aktiernes kursværdi. Ved et fald i aktiernes kursværdi medfører således, at du modtager et fradrag på årsopgørelsen fra SKAT svarende til den værdinedgang, som du konstaterer i indkomståret.

Årsagen til, at du som aktionær omfattes af reglerne om lagerbeskatning, skyldes at Dani Invest A/S er omfattet af skattereglerne for investeringsselskaber i Avanceavancelovens § 19.

Skatteordningen for investeringsselskaber sikrer, at afkastet kun beskattes én gang, idet selskabet ikke betaler selskabsskat. Samtidigt beskattes aktionærerne løbende af værdistigningen – uanset realisering af gevinsten eller ej. Dette svarer til beskatningsprincippet for almindelige indlånskonti, hvor skatteyder beskattes af tilskrevne renter – uanset om renterne hæves fra kontoen eller ej. Værdistigningen på aktierne beskattes som kapitalindkomst ligesom renteindtægter.

Mere information om beskatning og forbehold
Ovenstående gennemgang af skattereglerne er alene en forsimplet beskrivelse udarbejdet af Dani Invest A/S med det formål, at selskabets aktionærer kan få et let overblik over skattereglerne.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl og efterfølgende ændringer af reglerne eller regelfortolkningen. Dani Invest A/S påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på basis af ovenstående forsimplede beskrivelse af beskatningsreglerne.

For en mere detaljeret rådgivning om skattereglerne, henvises du til at kontakte SKAT, som samtidigt har adgang til øvrige oplysninger om dine skattemæssige forhold.

SKAT kan kontaktes på telefon 72 22 18 18 eller via www.skat.dk

Ring til os

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 98130900.

Vores telefoner er åbne alle hverdage. 

 

Dani Invest A/S

Vesterå 1
DK-9000 Aalborg
CVR 27299334
info @ dani-invest.dk